Specjalizacje

Kancelaria w ramach świadczonych usług oferuje profesjonalne doradztwo z zakresu prawa cywilnego. Usługi polegają na:

 • analizie problemu prawnego i opracowaniu rozwiązania,
 • sporządzaniu, analizowaniu i pomocy z zawieraniem umów,
 • reprezentacji w rozmowach ugodowych i mediacjach,
 • reprezentacji w sporach sądowych o roszczenia odszkodowawcze, niewykonanie umowy, naruszenie dóbr osobistych oraz spory umowne.
 

Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa gospodarczego, obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorstw. Pomagamy w:

 • prowadzeniu bieżącej obsługi firmy, 
 • rejestracji firm w KRS i CEIDG, 
 • przygotowywaniu umów handlowych, regulaminów, statutów spółek i aktów założycielskich, 
 • reprezentacji wspólników,
 • połączeniach, przekształceniach i likwidacji spółek.

Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. Reprezentujemy klientów w procesach sądowych w każdej instancji oraz w próbach ugodowych i mediacyjnych. W procesie rozwodowym dbamy o każdy aspekt m.in.: 

 • podział majątku między małżonkami, 
 • ustalenie władzy rodzicielskiej, 
 • kwestia opieki nad małoletnimi dziećmi, 
 • ustalenie miejsca zamieszkania dzieci,
 • wysokość alimentów na rzecz dzieci lub/i małżonka. 
 
 
 
 
 
 

Kancelaria oferuje kompleksową opiekę prawną w sprawach spadkowych. Począwszy od planowania spadku aż do egzekwowania praw przez spadkobierców. Doradzamy:

 • przy sporządzeniu testamentu, 
 • w sprawach dziedziczenia majątku w tym podziału majątku między spadkobierców,
 • w zrozumieniu odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • w podjęciu decyzji o odrzuceniu lub przyjęciu spadku.

Oferujemy reprezentację w postępowaniu spadkowym przed sądem i notariuszem m. in.: w sprawach o: 

 • stwierdzenie nabycia spadku, 
 • dział spadku,
 • zachowek. 

Kancelaria oferuje profesjonalne usługi w zakresie windykacji należności. Wiemy, że płynność finansowa jest kluczowa dla wielu przedsiębiorstw, dlatego działamy szybko i profesjonalnie. Oferujemy:   

 • pomoc przy odzyskaniu zaległych pieniędzy,
 • śledzenie procesu windykacyjnego i bieżących zobowiązań dłużnika,
 • reprezentację klientów podczas negocjacji z dłużnikami, 
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym i upominawczym, 
 • prowadzenie spraw sądowych związanych z windykacją. 

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa nieruchomości. Nasze usługi obejmują:

 • sporządzanie oraz opiniowanie umów dotyczących własnościowych zmian w nieruchomościach m.in umów deweloperskich,
 • doradztwo prawne przy zawieraniu umów np. najmu lub dzierżawy,
 • doradztwo prawne przy zarządzaniu nieruchomościami, 
 • pomoc prawną przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości,
 • pomoc prawną w zaskarżeniu niekorzystnych decyzji administracyjnych np. odmowie wydania warunków zabudowy, 
 • pomoc prawną w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy właścicielami lub z najemcami,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych z zakresu prawa nieruchomości.

Kancelaria zajmuje się doradztwem z zakresu prawa administracyjnego. To szeroka gałąź prawa, która reguluje stosunek prawny między jednostką a państwem. Zakres świadczonych usług to:

 • sporządzanie opinii i porad prawnych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji i skarg administracyjnych, 
 • reprezentacja w procesach sądowych między przedsiębiorstwami i obywatelami a administracją publiczną, 
 • reprezentacja w sporach administracyjnych przed wszystkimi organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, 
 • uzyskiwania zezwoleń, licencji i koncesji.
 
 

Kancelaria doradza we wszystkich kwestiach związanych z prawem pracy – zatrudnienia pracowników, sporządzania umów czy doradztwo prawne. Oferujemy usługi dotyczące:

 • sporządzania i analizowania umów o pracę, zlecenie czy o dzieło, 
 • doradztwo przy rozwiązaniu stosunku pracy i zwolnieniu dyscyplinarnym,
 • doradztwo w kwestii zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu,
 • analizę i sporządzenie regulaminu pracy, 
 • analizę i przygotowanie dokumentów pracowniczych, 
 • reprezentację procesową klientów w sporach pracowniczych, odszkodowawczych i zwolnieniach.

Świadczymy usługi z zakresu upadłości konsumenckiej. Pomagamy:

 • w restrukturyzacji zadłużenia,
 • w negocjacjach z wierzycielami,
 • w sporządzeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 
 • w trakcie całego procesu upadłościowego,
 • w zgłoszenia upadłości,
 • w reprezentacji w sądzie w trakcie postępowania sądowego.